16.06.2021, 10:40 - Статьи

Тюнене РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин Пятигорскда Шимал-Кавказ федерал округну социал-экономика айныууну ишлери жаны бла правительстволу комиссияны къаууму бла кенгеш бардыргъанды.

16.06.2021, 10:39 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан шахар округда  солуу паркны ачылыууна къатышханды.

16.06.2021, 10:38 - Статьи

Ишлеринде жетишимле болдургъанлагъа, бет жарыкълы уруннганлагъа Россейни кюнюнде Правительствону юйюнде къырал саугъала бериу  тёреге айланнганды. Бу жолда да аллай къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ол КъМР-ни Правительствосуну Колонналы залында бардырылгъанды. 

16.06.2021, 10:37 - Статьи

Окъууда, жамауат жашауда, спортда жетишимле кёргюзтген жашлагъа бла къызлагъа РФ-ни инсаныны паспортун къууанчлы халда КъМР-ни Парламентинде Россейни кюнюню аллында бериу тёреге айланнганды.

11.06.2021, 10:12 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъы бла  бардырылгъан жыйылыууна къатышханды. 

09.06.2021, 10:33 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Туризмни айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Кенгеш видеоконференция халда РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Дмитрий Чернышенкону башчылыгъы бла ётгенди.

09.06.2021, 10:32 - Статьи

Быйылны 19 сентябринде Россей Федерацияны Къырал Думасына эмда  жер-жерли  самоуправленияны органларына депутатла айырыллыкъдыла. Сайлаулагъа хазырланыуну чеклеринде  Черек районда  жамауат къараучулагъа семинар къуралгъанды.

Последнее


Регионда мюлкюнде роботланы ол биринчи хайырланып башлагъанды

КъМР-ни Башчысыны указы бла экономиканы айнытыугъа уллу къошумчулукъ этгени эмда кёп жылланы жарыкъ бетли уруннганы ючюн энчи предприниматель, КФХ-ны таматасы Жаппуланы Жаннет Къабарты-Малкъар Республиканы Сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды.

Къууандыргъан эм ышандыргъан кёрюмдюле

КъМР-ни Къурулуш эмда  жашау журт-коммунал мюлк министерствосундан билдиргенлерича, энчи  къырал программагъа кёре биринчи кварталгъа жашау журтладан  3,9 миллиард сомгъа журтла ишленнгендиле. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде,  ол  4,1 процентге кёпдю. 

Сюзюуню темасы – Интернет коммуникация ызны кенг жайыуну мадарлары

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатда» республикада Интернет коммуникация ыз къалай жайылгъаны сюзюлгенди. Теманы магъаналылыгъын белгилей, законла чыгъарыучу органны спикери Татьяна Егорова «Цифралы экономика» миллет проект  къыралны айнытыуну бир амалы болгъанын чертгенди.

Къоркъуусузлукъну жалчытыргъа итинип

Нальчикде автогородок ачылгъанды, аны бла бирге уа жолда жюрюуню жаш инспекторларыны «Къоркъуусуз чарх» конкурсу да болгъанды. 

Сейирлик сезимле туудура, ариу назмула бла жырла эшитилгендиле

Тырныаууз шахарны - лицейини ана тилден устазлары Темуккуланы Асият бла Хапаланы Жаннет окъуу жылны бошай, ол кёплени эслеринде сакъланырча этгендиле. Сохталарыны эмда чакъырылгъан къонакъланы къатышыулары бла ала жаш назмучу Ёзденланы Женяны чыгъармачылыгъына аталгъан ингир къурагъандыла. 

Казбек Коков санларында къыяулары болгъан сабийлеге деп къуралгъан Араны ачылыууна къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Нарткъалада къыяулу сабийлеге деп къуралгъан араны ачылыууна къатышханды. Бу иш Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюне жораланнганды.  Аны белгилерге КъМР-ни Правительствосуну келечилери, Парламентни депутатлары, районну администрациясы, бу магъаналы проектге спонсорлукъ этген предпринимательле, арагъа жюрюгенле, аланы ата-аналары, устазла да келгендиле.

Сёлешиуню темасы – музейлени шёндюгю излемлеге келишдириу эмда аланы фондларын толтуруу

КъМР-ни Парламентини Культура, граждан обществону айнытыу эмда информация политика жаны бла комитети кесини кезиулю жыйылыуун Къабарты-Малкъарны Миллет музейинде бардыргъанды. Анга республиканы законла чыгъарыучу органыны таматасыны орунбасары Мурат Карданов, тийишли комитетлени келечилери, Миллет музейде ишлегенле, художникле да къатышхандыла.

Россейни командасы чемпионатда алтын майдал къытханды, аладан ючюсюн – бизни спортчуларыбыз!

Болгарияны ара шахары Софияда 16 жыллары толмагъан гёжефлени араларында эркин тутушуудан Европаны чемпионаты бардырылгъанды. Эришиуге Россейни жыйымдыкъ командасыны санында бизни республикадан юч спортчу Гергъокъланы Саид, Хасауланы Смаил, Ислам Кажаров къатышхандыла, юч уланыбыз да андан алтын майдалла бла къайтхандыла. 

Къурт-къумурсхала сабанчыланы ахшы умутларын бузмазча

Кёп болмай,  Россейни эл мюлк министрини биринчи орунбасары Джамбулат  Хатуов кенгеш ётдюргенди. Ол сабанланы эм башха эл мюлк жерлени  къурт-къумурсхадан къоруулаугъа жораланнганды.  Анга регионлада тийишли ведомстволаны эм Россельхозцентрни  келечилери да къатышхандыла. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.   

Халны терен тинтгендиле

Кёп болмай Черек муниципал  районну башчысы  Этезланы Мухамматны башчылыгъы бла кенгеш болгъанды. Ол 2020 жыл бюджетни  жалчытыуну эсеплерине эм башха соруулагъа  жораланнганды.   

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS