16.06.2021, 10:40 - Статьи

Тюнене РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин Пятигорскда Шимал-Кавказ федерал округну социал-экономика айныууну ишлери жаны бла правительстволу комиссияны къаууму бла кенгеш бардыргъанды.

16.06.2021, 10:39 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан шахар округда  солуу паркны ачылыууна къатышханды.

16.06.2021, 10:38 - Статьи

Ишлеринде жетишимле болдургъанлагъа, бет жарыкълы уруннганлагъа Россейни кюнюнде Правительствону юйюнде къырал саугъала бериу  тёреге айланнганды. Бу жолда да аллай къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ол КъМР-ни Правительствосуну Колонналы залында бардырылгъанды. 

16.06.2021, 10:37 - Статьи

Окъууда, жамауат жашауда, спортда жетишимле кёргюзтген жашлагъа бла къызлагъа РФ-ни инсаныны паспортун къууанчлы халда КъМР-ни Парламентинде Россейни кюнюню аллында бериу тёреге айланнганды.

11.06.2021, 10:12 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъы бла  бардырылгъан жыйылыууна къатышханды. 

09.06.2021, 10:33 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Туризмни айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Кенгеш видеоконференция халда РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Дмитрий Чернышенкону башчылыгъы бла ётгенди.

09.06.2021, 10:32 - Статьи

Быйылны 19 сентябринде Россей Федерацияны Къырал Думасына эмда  жер-жерли  самоуправленияны органларына депутатла айырыллыкъдыла. Сайлаулагъа хазырланыуну чеклеринде  Черек районда  жамауат къараучулагъа семинар къуралгъанды.

Последнее


Сёлешиуню ёзек темасы – миллет проектлени толтуруу эмда эллени суу бла жалчытыу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, къурулуш эм ЖКХ министр Алим Бербеков, муниципал къуралыуланы таматалары къатышхандыла.

Бюджетлени ахчаларыны асламы, хар замандача, социал жумушлагъа къоратылгъанды

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда былтыр республикалы бюджет къалай толтурулгъаны сюзюлгенди, Конституциягъа тюзетиуле экинчи окъулууда къабыл кёрюлгендиле, муниципал къуралыуланы айбатландырыуну жорукъларына къаралгъанды. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Къабарты-Малкъаргъа КовиВак вакцина келтирилгенди

Къабарты-Малкъаргъа КовиВак вакцинаны биринчи кесеги келтирилгенди – битеу да 2340 адамгъа жетерча. Ол КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Ара аптека складыны холодильниклеринде сакъланады эмда бу жууукъ кюнледе республиканы дарман салыучу шахар эмда район пунктларына юлешинирикди.

Биринчи кварталны эсеплери ышандырадыла

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къурулуш» къырал программагъа кёре биринчи кварталгъа 3,9  миллиард сом  багъасына жашау журт ишленнгенди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  4,1 процентге кёпдю, деп билдиредиле Кавказстатдан.

Экономиканы айнытыу жаш предпринимательлени бла алимлени къолларындады

Кёп болмай Илмуну эм технологияланы жылына аталып  Къабарты-Малкъар къырал университетде «Эксперт биригиу  бла  ачыкъ тюбешиу:  бизнес башламчылыкъла, финансла жаны бла билим эм цифралы компетенция» деген илму-практика конференция бардырылгъанды. Аны  КъМР-ни   экономика-право экспертиза  арасы бла КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эксперт-аналитика платформасы къурагъандыла.

Миллет проектле былтыр къалай толтурулгъанларыны эсеплери чыгъарылгъандыла, быйылны кёрюмдюлери сюзюлгендиле

Стратегиялы айныу эмда миллет проектле жаны бла советни  Казбек Коковну башчылыгъы бла бардырылгъан жыйылыуунда миллет проектле былтыр къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, быйылны кёрюмдюлери да сюзюлгендиле.

Саулукълу турмушну жорукъларына гитчеликден юйретирге

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эмда саулукъ сакълау комитетини башламчылыгъы бла «Инсанланы саулукълу жашауну бардырыугъа кёллендириу системаны къурау эмда осал къылыкъланы къойдуруу» регион проектни жашауда бардырыу» деген темагъа «тёгерек стол» къуралгъанды. 

Казбек Коков: Ишчи жерлени къурау, жамауатны излемлерин тапдырыу бизнесни жууаплылыгъыды

КъМР-ни Башчысында Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла советни кезиулю жыйылыуунда туризмни айнытыуну, IT-технологияланы сферасында инвестицияланы кёбейтиуню  юслеринден баргъанды сёз.Аны ача, республиканы оноучусу Казбек Коков кенгеш Россейде предпринимательлени кюнюнде бардырылгъанын эсгертгенди эмда жыйылгъанланы байрамлары бла алгъышлагъанды. 

Къойчулагъа бла эчкичилеге – майдалла бла грамотала

Бу кюнледе Минеральные Воды шахарда «МинводыЭКСПО» комплексде бардырылгъан къумалы къойла бла эчкилени XXI битеуроссей кёрмючю бошалгъанды. Быйыл анга къыралны 21 регионундан 64 мюлк къатышханды. Ала саулай  370 юй жаныуарны кёргюзтгендиле. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан билдиргендиле. 

Эл мюлк продукциядан – 7,8 миллиард сом файда

Шимал Кавказстатны эсеплерине кёре, быйыл  Къабарты-Малкъарда биринчи кварталгъа 7,8 миллиард сом  багъасы эл мюлк продукция чыгъарылгъанды - былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 101,4 процентге кёп.  

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS