16.06.2021, 10:40 - Статьи

Тюнене РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин Пятигорскда Шимал-Кавказ федерал округну социал-экономика айныууну ишлери жаны бла правительстволу комиссияны къаууму бла кенгеш бардыргъанды.

16.06.2021, 10:39 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан шахар округда  солуу паркны ачылыууна къатышханды.

16.06.2021, 10:38 - Статьи

Ишлеринде жетишимле болдургъанлагъа, бет жарыкълы уруннганлагъа Россейни кюнюнде Правительствону юйюнде къырал саугъала бериу  тёреге айланнганды. Бу жолда да аллай къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ол КъМР-ни Правительствосуну Колонналы залында бардырылгъанды. 

16.06.2021, 10:37 - Статьи

Окъууда, жамауат жашауда, спортда жетишимле кёргюзтген жашлагъа бла къызлагъа РФ-ни инсаныны паспортун къууанчлы халда КъМР-ни Парламентинде Россейни кюнюню аллында бериу тёреге айланнганды.

11.06.2021, 10:12 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъы бла  бардырылгъан жыйылыууна къатышханды. 

09.06.2021, 10:33 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Туризмни айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Кенгеш видеоконференция халда РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Дмитрий Чернышенкону башчылыгъы бла ётгенди.

09.06.2021, 10:32 - Статьи

Быйылны 19 сентябринде Россей Федерацияны Къырал Думасына эмда  жер-жерли  самоуправленияны органларына депутатла айырыллыкъдыла. Сайлаулагъа хазырланыуну чеклеринде  Черек районда  жамауат къараучулагъа семинар къуралгъанды.

Последнее


Сёлешиуню баш магъанасы – билим бериу махкемелени къоруулауну эмда жаш тёлюню осал затладан сакълауну мадарлары

Тюнене Нальчикде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада Терроризмге къажау комиссияны бла Оператив штабны жыйылыуларын бардыргъанды. Анда билим бериуню объектлерин къоруулауну эмда жаш тёлюню аманлыкъдан сакълауну амаллары сюзюлгендиле.

Малчылыкъны бла къойчулукъну, инвестицияла проектлени хайырланып, айнытыуну юсюнден баргъанды сёз

Къумалы къойланы бла эчкилени Минеральные Воды шахарда бардырылгъан Битеуроссей кёрмючюнде КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев, «Дамате» агрохолдингни регионлада айнытыу жаны бла вице-президенти Андрей Григоращенко бла тюбешгенди. Ушакъда сёз малчылыкъда, ол санда къойчулукъда да, инвестициялы проектлени тамамлауну юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле министерстводан.

Солугъанланы онгларын кенгерте

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда Ростелеком компанияны бёлюмю Огъары Чирик кёлледе туризм комплексни терк  Интернет бла жалчытырча мадар этгенди. Аны чеклеринде 3,5 километр чакълы бирде  оптоволокно ыз тартылгъанды, ол санда отуздан артыкъ коттедж цифралы телевидение бла  Wi-Fi-гъа  къошулгъандыла. 

Бирге ишлеуню мураты – электроэнергия бла чырмаусуз жалчытыу

Тюнене КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков бла «Россети Северный Кавказ» компанияны генеральный директоруну къуллугъун толтургъан Роман Левченко ишчи тюбешиу бардыргъандыла. Аны кезиуюнде республиканы оноучусу  эки жанлы бирге ишлеу бек магъаналы болгъанын чертип айтханды.       

Хунерли эмда тырмашхан окъуучулагъа, аланы устазларына – махтау сёзле, саугъала, гюл къысымла

Бу кюнледе КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда  2020-2021 окъуу жылда  школчуланы битеуроссей олимпиадаларыны регион кезиулеринде хорлагъанланы эмда ахыр кесеклеринде алчы жерлеге тийишли болгъанланы, аланы хазырлагъан устазланы, окъуу юйлени таматаларын да саугъалау бардырылгъанды.

Къошулургъа эмда хорларгъа къыйматы барды

Бу кюнледе «Эм иги муниципал практика» деген битеуроссей конкурс башланнганды. Анга шахар, муниципал округла эм элле да къатышыргъа эркиндиле. Хорлагъан шахар эм муниципал округлагъа 10 -50 миллион сом эм эллеге 3 -20 миллион сом  берилликди. 

«Алгъын мен адамла жыйылгъан жерлеге къоркъуп бара эдим, энди уа эсиме да алмайма»

Битеу дуниягъа  жайылгъан ауруугъа – коронавирусха - къажау дарман салыу тохтаусуз барады. Андан къутулургъа жаланда вакцинация болушуругъуна кёпден-кёп адам тюшюнеди. 

Эл мюлк продукцияны чыгъарыуда белгиленнген кёрюмдюлеге жетиу мадарла эмда аны сатыу жаны бла соруула сюзюлгендиле

Тюнене Железноводскде Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда  толу эркинликли келечиси А.А. Матовниковну бла РФ-ни эл мюлк министри Д.Н. Патрушевни  башчылыкъларында регионну агропромышленность комплексин айнытыу вопросла бла байламлы кенгеш къуралгъанды. Аны ишине Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри С.В.

Бийик квалификациялы кадрла хазырларгъа жангы жолла ачыладыла

Быйыл Россейни эки жюзден аслам университети кеслерини мурдорларында «Точка кипения» форматны ачар ючюн заявка берген эдиле. Ызы бла вузланы командаларыны анга хазырлыкъларын эмда аны айнытыр онгларын ачыкълагъан диагностикала бардырылгъандыла.

Башха регионлада да барды сурам аны усталыгъына

Мамайланы Махти инженер-къурулушчугъа окъугъанлы отуз жылгъа жууукъ болгъанлыкъгъа, юйлени проектлерин этиу бла кюрешип башлагъанлы алай кёп болмайды. Ол Ленинград областьны  Пушкин шахарында бийик  билим берген аскер инженер-къурулуш училищени 1992 жылда тауусханды. Ызы бла талай жылны Ставропольда прораб болуп уруннганды, андан сора уа чекчилени аскеринде къуллукъ этиуге кёчгенди. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS